آبیاری زیرسطحی واترسوآب

watersuab@gmail.com 028-9101-9109

آبیاری درختان در زمان گلدهی

watersuab
05 مرد 1400
آبیاری درختان در زمان گلدهی - واترسوآب

آبیاری درختان در زمان گلدهی چگونه است ؟

خیلی از محققان توصیه میکنند که درختان میوه را در هنگام گلدهی نباید آبیاری کرد چرا که بعد از آبیاری در خاک اکسیژن کم شده و میزان دی اکسید کربن زیاد می شود و همچنین در متان و اتیلن هم افزایش میابد و تمام این ها باعث میشود که هورمون ریزش یا اسید آبسیزیک  در درختان افزایش میابد که زیاد شدن این هورمون باعث میشود که گل ها و برگ ها بریزد.

آبیاری درختان در زمان گلدهی - واترسوآب

 

اما بعضی دیگر بر این بارند که قطعی آبیاری در دوران گلدهی باعث میشود که در درخت تنش ایجاد شود که تقویم درخت تغیر کند و باعث شود فصل ها را تشخیص ندهد که باعث میشود در مواقع نامناسب گل بدهد. پس نباید آبیاری را کامل قطعه کرد.

در زمان گلدهی درختان استفاده از کود ها باعث میشود که درخت نیاز بیشتری به آب داشته باشد و دوره های آبیاری بلند مدت (شرایط کم آبی) توصیه میشود که در استفاده از این مواد محتاط باشید.

آبیاری درختان در زمان گلدهی - واترسوآب

 

 

سوال : پس در چه زمانی در به درختان خود آب دهیم ؟

وقتی که حدود 50 درصد آب از خاک تخلیه شده ، باید به درخت آب دهید برای بررسی این موضوع با کمک بیل تا عمق 20 تا 30 سانتی متری خاک را کنده و چک کنید. خاکی که تقریبا ۵۰ درصد آب دارد ، برای بافت خاکدانه ای درشت ، تقریبا خشک به نظر می رسد. گلوله ای که از این خاک ساخته می شود نمیتوانند شکل خود را حفظ کند و از هم می پاشد.در بافت لومی گلوله ای که از خاک ساخت میشود تقریبا میتواند شکل خود رو حفظ کند و وقتی که بین انگشتان فشار داده شود نوار ریزی را ایجاد خواهد کرد و رنگ آن تیره تر میشود. در بافت رسی به خیلی خوب گلوله میشود ، در هنگام فشار نواری به طول یک اینچ ایجاد میشود ، رنگش تیره میشود و مقداری چسبنده میشود.

 

پس آبیاری به موقع درختان در این دوره برای میوه دهی مناسب لازم است. همچنین ما توسیه میکنیم برای مصرف کمتر آب ، راحتی فراید آبیاری و هزینه پایین تر میتوانید از دستگاه های آبیاری زیرسطحی واترسوآب استفاده کنید.

مطالب مرتبط

آبیاری مدرن در کشاورزی

آبیاری مدرن در کشاورزی 🌊

آبیاری مدرن در کشاورز چگونه است؟ آبیاری به عنوان فرآیند دقیق کنترل شده آبیاری محصولات کشاورزی از طریق ...
watersuab
04 مرد 1400

بررسی اثر کم آبیاري در شرایط آبیاري سطحی و زیرسطحی روي رشد سبزینهاي و عملکرد مرکبات

سابقه و هدف: با توجه به کمبود شدید آب در سالهاي اخیر و بنا بر سیاستهاي بخش ...
watersuab
03 ارد 1398
آبیاری درختان در تابستان - واترسوآب

آبیاری درختان در تابستان

آبیاری درختان در تابستان چگونه است؟ چه کسی می داند با الگوهای آب و هوایی وحشی و مواج ...
watersuab
04 مرد 1400