صرفه جویی حتی در یک قطره آب کشاورزی !

                                           واتر سوآب | استفاده از آبیاری زیر سطحی

مزایای استفاده از آبیاری زیر سطحی با واترسوآب

70 درصد کاهش آب ابیاری

کاهش افات و علف ها

هدایت اب به زیر زمین 

 

preloader