×

بررسی اثر کم آبیاري در شرایط آبیاري سطحی و زیرسطحی روي رشد سبزینهاي و عملکرد مرکبات

watersuab
03 اردیبهشت 1398
امتیاز بدهید

سابقه و هدف: با توجه به کمبود شدید آب در سالهاي اخیر و بنا بر سیاستهاي بخش کشاورزي، آبیاري قطرهاي در اکثر
گیاهان ایران به اجرا درآمده است. اگر چه آبیاري قطرهاي سطحی روش آبیاري موثري است، اما گسترش آن بهخاطر معایبی
مانند تبخیر سطحی خاك و هدر رفت آب داراي محدودیتهایی است. اخیراً روش آبیاري زیرسطحی که قادر است از بروز
مشکلات ذکر شده جلوگیري کند در جهان گسترش پیدا کرده است. با توجه به تابش شدید آفتاب و بالا بودن تبخیر سطحی در
بسیاري از مناطق ایران، آبیاري زیرسطحی میتواند در کاهش تبخیر بسیار مفید باشد، از طرفی با اعمال کمآبیاري اصولی و
تنظیمشده میتوان ضمن افزایش کیفیت محصول استفاده بهینهاي از آب داشت. هدف از انجام این پژوهش بررسی کارایی روش
آبیاري زیرسطحی در مقایسه با روش آبیاري قطرهاي سطحی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

preloader