×

بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای

watersuab
03 اردیبهشت 1398
امتیاز بدهید

با توجه به کاهش کمیت و کیفیت منابع آب در استان کرمان لزوم استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای که راندممان
باالیی دارنم اجتناب ناپذیر است. محمودیت این روش ها در استفاده از آب هدای نامتادارم مدی با دم. بطدور مردا در
آبیاری قطره ای سطحی بملیل تبخیر آب و باقی مانمن امالح در قطره چکان ها به مرور سبب گرفتگی آن ها می گردد.
در صورتیکه در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی به علت زیر خاک قرار گدرفتن قطدره چکدان هدا تبخیدر از آن هدا
صورت نمی گیرد و گرفتگی به حماقل ممکن می رسم .در روش آبیاری زیر سطحی با توجه به کاهش تبخیدر از سدط
خاک نیز می توان نیاز آبی گیاهان را کاهش داد. به منظور بررسی سیستم آبیداری زیدر سدطحی در با دات پسدته بدا
پسته ای در کشکوئیه رفسنجان انتخاب و نقشۀ طرح که امل دو عمق کارگذاری لولده 05 و 05 سدانتی متدرو و سده
سطحآب مصرفی 05=%I1 00=%I2و 255=%I3 نیاز آبیو با سه تکرار بود پیاده گردیم. به منظور تغذیه درختان پسدته
همزمان با نصب لوله های آبیاری زیر سطحی کود دهی انجام پذیرفت. نوع و میزان کودهدای مدورد نیداز طبدق آزمدون
خاک محاسبه و به همراه ماد ه آلی به روش چالکود در عمق کارگزاری لوله ها به هر تیمار اضدافه دم. نتدای 4 سدا
اجرای این پژوهش نشان داد کاربرد متوسط آب آبیداری در تیمارهدای I1 I2 و I3 بده ترتیدب بده میدزان هدای 1505
5500 و 4525 متر مکاب در هر هکتار در سا بود. در طو آزمایش هر ساله میزان عملکرد تیمارها به بدا اسدتفاده از
ترازوی با دقت 1kg انمازه گیری م. در ساله های مورد آزمایش از برگ درختان نمونه برداری و میزان عناصدر دذایی
ازت فسفر و پتاسیم آنها تایین گردیم. در هیچ یک از سا های انجام طرح اختالم مانی داری بین عملکرد درختدان
تحت تاثیر تیمارها وجود نما ت. بررسی لظت عناصر ذایی در برگ درختان پسته نشان داد انجام طرح موجب تغییر
مانی داری در لظت عناصر ذایی در نمونه های برگ ایجاد نکرده است.

 

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

preloader