×

تأثیر روشهاي آبیاري قطره اي سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب

watersuab
03 اردیبهشت 1398
امتیاز بدهید

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر روش و مقدار آب آبیاري بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقـام هلـو (اسـپرینگ تـایم و سـبز
مشهد) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي اجرا گردید. آزمایش بهصورت کرتهاي یک بار خرد شـده در قالـب طـرح
بلوكهاي کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاري در سه سطح (60 ،80 و 100درصد نیاز آبی) در پلات اصلی و روش آبیاري قطـره اي در دو سـطح
(سطحی و زیر سطحی) در پلات فرعی و در سه تکرار اعمال شد. نتایج اثر متقابل درصد آب و روش آبیاري بر صفات رویشـی نشـان داد کـه در هـر دو
رقم از لحاظ آماري تفاوت معنی داري وجود دارد. آبیاري قطرهاي زیرسطحی با 80 درصد آب مصرفی از ارتفاع، عرض تاج و قطر تنه بـالاتري برخـوردار
بودند. در رقم اسپرینگ تایم بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب با کاربرد 100 و 60 درصد آب آبیاري به میزان 4/31 و 8/19 تن در هکتار بـه دسـت
آمد. نتایج نشان داد که روش آبیاري قطرهاي سطحی با عملکرد 5/24 تن در هکتـار و قطـره اي زیـر سـطحی بـا عملکـرد 2/26 تـن در هکتـار تفـاوت
معنیداري با هم نداشتند. در رقم سیز مشهد بیشترین میزان عملکرد به مقدار 5/32 تن در هکتار در سطح 100 درصـد آب آبیـاري بـه دسـت آمـد . بـا
کاهش مقدار آب، عملکرد به طور معنی داري کاهش یافت. روش آبیاري قطرهاي زیرسطحی با عملکرد 4/31 تن در هکتار نسبت بـه قطـره اي سـطحی
بهتر بود. نتایج ارزیابی نهایی نشان داد که در هر دو رقم، روش آبیاري قطره اي زیرسطحی با 80 درصد آب مصرفی از لحاظ کـارآیی مصـرف ارجحیـت
دارد.

دانلود مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

preloader