×

تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته

watersuab
03 اردیبهشت 1398
امتیاز بدهید

پسته محصولی استراتژیک با ارزش اقتصادي بالا در ایران است که در مناطق خشک با محدودیت منابع آبی و کیفیت پایین آب کشت مـی شـود . در
سالهاي اخیر، روش آبیاري قطرهاي زیرسطحی (SDI (مورد توجه ویژه کشاورزان پسته قرار گرفته است. اما با توجه به کیفیت پایین آب در اکثر مناطق
تحت کشت پسته، استفاده ازاین شیوه آبیاري باعث تجمع نمک در نزدیکی سطح خاك میشود که میتواند منجر به کاهش عملکـرد محصـول شـود . از
طرف دیگر، چون دور آبیاري مناسب در روش SDI براي کنترل شوري و رطوبت خاك در زراعت پسته مشخص نیست، در این تحقیق، تـأثیر دورهـاي
مختلف آبیاري بر توزیع رطوبت، شوري و عملکرد درختان پسته 15 ساله با خاك سیلت لـوم و روش آبیـاري SDI بـا آب شـور (m/dS 2.4=EC (در
شرایط اقلیم بیابانی بررسی شد. دو تیمار دور آبیاري 3 و 14 روز (I3 و I14 (با سه تکرار در قطعه آزمایشی یـک هکتـاري مزرعـه اي واقـع د ر شهرسـتان
سیرجان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهاي آبیاري اثرات معناداري روي مقدار رطوبت خـاك در عمـق 100-0 سـانتیمتري لایـه خـاك
داشتند و میانگین ذخیره رطوبتی تیمار I3 بیشتر بود. کاربرد بیشتر آب مصرفی در تیمار I3 باعث تجمع کمتر نمک در منطقه توسعه ریشه نسبت به تیمار
I14 شد که از لحاظ آماري معنادار بود. عملکرد محصول در تیمارهاي I3 و I14 به ترتیب 3/3 و 7/3 کیلوگرم در هر درخـت بـود کـه اخـتلاف معنـاداري
نداشتند، اما تیمار I3 موجب بهبود صفات کیفی محصول از جمله کاهش درصد پوکی و افزایش درصد خندانی شد.

 

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

preloader