0

سبد خرید شما خالی است

×

دستگاه آبیاری زیر سطحی فوق مدل MRWS15 نام دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان و درختچه ها می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

واترسوآب آبیاری زیرسطحی

دستگاه آبیاری زیرسطحی فوق مدل MRWS-20 نام دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

آبیاری زیر سطحی واترسوآب

دستگاه آبیاری زیرسطحی فوق مدل MRWS-25 نام دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

محصول واترسوآب مدل :
preloader