×

دسته: مقالات

واترسوآب تحولی در آبیاری زیرسطحی باغات

واترسوآب نام برند ایرانی محصولات آبیاری زیرسطحی می باشد که در سطح جهانی به ثبت رسیده و ...
watersuab
04 بهمن 1398

بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای

با توجه به کاهش کمیت و کیفیت منابع آب در استان کرمان لزوم استفاده از سیستم های ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

بررسی اثر کم آبیاري در شرایط آبیاري سطحی و زیرسطحی روي رشد سبزینهاي و عملکرد مرکبات

سابقه و هدف: با توجه به کمبود شدید آب در سالهاي اخیر و بنا بر سیاستهاي بخش ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

اثرات تغییر سیستم آبیاری از روش سنتی به زیرسطحی

  دانلود مقاله اثرات تغییر سیستم آبیاری از روش سنتی به زیرسطحی
watersuab
03 اردیبهشت 1398

تأثیر روشهاي آبیاري قطره اي سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر روش و مقدار آب آبیاري بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته

پسته محصولی استراتژیک با ارزش اقتصادي بالا در ایران است که در مناطق خشک با محدودیت منابع ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

بررسی کارایی آبیاری زیرسطحی در میزان رشد و تولید درختان پسته

دانلود مقاله تاثیر بر درخت پسته
watersuab
03 اردیبهشت 1398
preloader