آبیاری زیرسطحی با واترسوآب

ارسال به تمام نقاط

ارسال به سراسر ایران

تضمین قمیت

قیمت و کیفیت عالی

مشاوره رایگان

مشاوره کاملا رایگان

پرداخت ایمن

بهترین قیمت ها

3 سال ضمانت

بی قید شرط تعویض

چرا باید از واترسوآب استفاده کنم؟

مزایا واترسوآب نسبت به سایر سیستم های آبیاری زیرسطحی

 

 قابلیت استفاده درسیستم های تحت فشار و ثقلی (فشارمورد نیاز پشت دستگاه بین 2/0 بار تا 3 بار)

با توجه به عدم استفاده از قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی نیاز به فشار باال برای آبیاری با سیستم آبیاری واترسوآب نمی باشد لذا امکان استفاده دستگاه های آبیاری واترسوآب با هر دو مدل مخزن آب )ارتفاع مخزن از سطح زمین به اندازیه ای باشد که فشار پشت دورترین دستگاه از مخزن 2 متر باشد(و پمپ مهیا می باشد

نکته: با توجه به عدم نیاز به فشار باال در دستگاه های واترسوآب در صورت استفاده از پمپ بهتر است از پمپ فشار پایین استفاده شود تا استعالک پمپ کاهش و قابلیت استفاده از لوالهای ضعیفتر داشته باشد

کاهش چشمگیرمصرف برق

به سه دلیلی که در زیر شرح داده شده مصرف برق کاهش می یابد

1- با توجه به اینکه دستگاه واترسوآب با تنظیم کننده مکانیکی داخل خود با حدکثر ظرفیت پذیرش خاک در طول زمان آبدهی می نماید در نتیجه ساعات آبیاری کمتر از مدل های قطره ای می باشد که به دلیل نداشتن چنین تنظیم کننده ای مجبور به استفاده از قطره چکان با دبی کمتر از ظرفیت نهایی پذیرش خاک هستند در نتیجه کاهش زمان آبیاری موجب کاهش مصرف انرژی جهت پمپاژ آب می شود.

2- با توجه به عدم نیاز به فشار باال در سیستم آبیاری واترسوآب می توان از پمپ های با حد کمتر و کم مصرف تر استفاده نمود و حتی در برخی موارد نیاز به پمپاژ دوباره آب خروجی از چاه نمی باشد

3- در سیستم آبیاری واترسوآب می توان به جای پمپ از منبع آب در ارتفاع مناسب استفاده کرد

نصب و جابجایی آسان

قابلیت افزایش عمق بدون تعویض دستگاه

دستگاه آبیاری زیرسطحی واترسوآب می تواند با اضافه یا کم شدن یک رابط دارای طول بلند یا کوتاه تری شود

قابلیت بازدید کارکرد دستگاه

دستگاه آبیاری زیرسطحی واترسوآب دارای یک نشانگر در باالترین نقطه دستگاه می باشد که از آن می توان به کارکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل نمود و نیازی به کندن خاک و مشاهده رطوبت نمیباشد

کاهش باالی احتمال گرفتگی

گرفتگی در آبیاری تحت فشار یکی از مشکالت اصلی این روشها می باشد که سیستم آبیاری واترسوآب با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی توانسته این مشکل را کامال رفع نماید و احتمال گرفتگی را به صفر رساند.

عدم نیاز به فیلتراسیون گران قیمت ) فیلتراسیونی در حد یک مینی فیلتر توری کافی می باشد( توضیح : با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی ، روزنه میکرونی در قطره چکانها تبدیل به یک ورودی 4 میلیمتری شده است لذا نیازی به استفاده از فیلتراسیون پرهزینه جهت فیلتراسیون ذرات بسیار ریز)کوچکتر از 300 میکرون( در سیستم آبیاری واترسوآب نمی باشد

محاسبه و طراحی ساده شبکه آبیاری

با توجه به وجود شیر مکانیکی تنظیم کننده خودکار ، دبی خروجی دستگاه مستقل از مقدار فشار آب ورودی دستگاه می باشد و لذا نیازی به تامین فشار معینی در لوله ها نمی باشد در نتیجه طراحی شبکه انتقال ساده تر می باشد

نکته : تنها ایتم مهم در محاسبات حجم آب مصرفی دستگاه می باشد که می بایست تامیین شود.

عدم نیاز به اسید شویی ماهانه

با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی ، روزنه میکرونی در قطره چکانها تبدیل به یک ورودی 4 میلیمتری شده است لذا نیاز به اسید شویی نمی باشد

سهولت بهره برداری

با توجه به عدم گرفتگی و عدم نیاز به تاسیسات خاص اعم از فیلتراسیون،اسید شویی و در برخی موارد تاسیسات پمپاژ در سیستم آبیاری واترسوآب نیاز به حداقل تعمیر ، نگهداری و بازدید می باشد

ایجاد بیشترین پیاز رطوبتی در خاک

با توجه به استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی با توجه به ظرفیت پذیرش خاک در دستگاه آبیاری واترسوآب ، حدکثر آبی که خاک میتواند جذب نماید را دستگاه واترسوآب در اختیار خاک قرارداده در نتیجه بیشترین پیاز رطوبتی ایجاد می گردد.

دارای فیلتر ریشه گریز

دستگاه آبیاری واترسوآب داری یک فیلتر نانو در نازل خروجی خود می باشد که با ایجاد محیط تلخ در حدود 90 درصد از ورود ریشه به داخل دستگاه جلوگری نموده و مقدار بسیار ضعیف ریشه وارد شده نیز به قدری کم و ریشه های ضعیف شده ای می باشند که در روند آبیاری خللی ایجاد نمی کند پیشنهاد می شود هر شش سال با جابجیی دستگاه به محل نزدیک سایه انداز فیلتر نیز تعویض گردد

 کاهش هزینه ها

در سه قسمت خرید ، اجرا و نگهداری سیستم آبیاری واترسوآب نسبت به سایر روشهای آبیاری زیرسطحی موجب کاهش هزینه های باالیی می گردد

1 -خرید: عدم نیاز به استفاده تجهیزات فیلتراسون و اسید شویی ،استفاده از لوله ها و اتصاالت با تحمل فشار پایین ، استفاده از پمپ با حد پایین و در برخی موارد عدم نیاز به استفاده از پمپ

2 -اجرا : با توجه به عدم نیاز به تجهیزات یاد شده هزینه های اجرا نیز کاهش می یابد

3 -تعمیر ونگهداری: کاهش هزینه ها در این بخش در سه قسمت اتفاق می افتد اول در حذف هزینه های کارگری و تعمیر و نگهداری تجهیزات فیلتراسیون و در برخی موارد پمپاژ ، دوم در کاهش هزینه های کارگری مربوط به نظارت و تعمیر شبکه بدلیل عدم گرفتگی و دوام باالی دستگاه های واترسوآب