پایان آبیاری قطره ای با آبیاری زیر سطحی

واترسوآب
آبیاری زیرسطحی | تنها راه حل بحران آب در ایران

مزایا واترسوآب نسبت به سایر سیستم های آبیاری زیرسطحی

 قابلیت استفاده درسیستم های تحت فشار و ثقلی (فشارمورد نیاز پشت دستگاه بین 2/0 بار تا 3 بار)

آبیاری زیرسطحی
امیرحسین شاملو
مسابقه میدون واترسوآب

دارای فیلتر ریشه گریز

دستگاه آبیاری واترسوآب داری یک فیلتر نانو در نازل خروجی خود می باشد که با ایجاد محیط تلخ در حدود 90 درصد از ورود ریشه به داخل دستگاه جلوگری نموده و مقدار بسیار ضعیف ریشه وارد شده نیز به قدری کم و ریشه های ضعیف شده ای می باشند که در روند آبیاری خللی ایجاد نمی کند پیشنهاد می شود هر شش سال با جابجیی دستگاه به محل نزدیک سایه انداز فیلتر نیز تعویض گردد

نصب واترسوآب مرحله اول
preloader