واترسوآب
آبیاری زیرسطحی | تنها راه حل بحران آب در ایران
آبیاری زیرسطحی
مسابقه میدون واترسوآب

نمایندگی های بین المللی

Day Break
Presentation1
AFG
Mahyana
IrriRoot
لوگو واترسوآب
Maytham Hamzah Ali

دارای فیلترریشه گریز

دستگاه آبیاری واترسوآب دارای یک فیلترنانو درنازل خروجی خود دارد که با ایجاد محیط تلخ از ورود ریشه به داخل دستگاه جلوگیری می نماید. پیشنهاد می گردد هرشش سال یک بار با جابجایی دستگاه به محل سایه انداز فیلترنیز تعویض گردد

مزایای واترسوآب نسبت به سایر سیستم های آبیاری زیرسطحی

قابل استفاده در سیستم های تحت فشار و ثقلی(فشار مورد نیاز پشت دستگاه بین 0/5 تا 2 بار)

سیستم آبیاری زیرسطحی مدل WF1

سیستم آبیاری زیرسطحی مدل ISS

سیستم آبیاری زیرسطحی مدل MRWSاگر به دنبال راه حلی برای حل مشکل آب به خصوص برای آبیاری کشاورزی خود هستید، چاره ای جز استفاده از واترسوآب نخواهید داشت. آبیاری زیرسطحی سواب واتر با داشتن حق اختراع و ثبت اختراع خارجی در داخل ایران و برنده شدن در دو دوره برنامه نوآوری میدون، نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده و بیش از 5 سال است که در بیش از 200 پروژه بزرگ در ایران اجرا شده است. است. او تست های خود را پس داده است.

preloader